Home > >
22.08.11 창의메이커 School - 무드등만들기(3)
작성자 : 김연희 | 작성일 : 22-08-11 13:53:31 | 조회수 : 67
첨부파일명:KakaoTalk_20220811_134159850.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20220811_134159850_01.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20220811_134159850_02.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20220811_134159850_03.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20220811_134159850_04.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20220811_134159850_05.jpg


아두이노와 센서들을 연결하고, 엠블럭으로 코딩 후, 무드등을 완성해봅니다
- 첨부파일
 KakaoTalk_20220811_134159850.jpg (크기: 1763395 bytes)
 KakaoTalk_20220811_134159850_01.jpg (크기: 4734649 bytes)
 KakaoTalk_20220811_134159850_02.jpg (크기: 5225318 bytes)
 KakaoTalk_20220811_134159850_03.jpg (크기: 1946757 bytes)
 KakaoTalk_20220811_134159850_04.jpg (크기: 1723963 bytes)
 KakaoTalk_20220811_134159850_05.jpg (크기: 1807094 bytes)