Home > >
22.09.03 가족메이커캠프 1차(2)
작성자 : 조하나 | 작성일 : 22-09-06 18:33:52 | 조회수 : 37
첨부파일명:KakaoTalk_20220906_180505198_01.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20220906_181946250.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20220906_180505198_08.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20220906_180505198_13.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20220906_180505198_16.jpg


첫날 출력한 도장이 완성되어 후가공을 거친 후 스탬프를 찍어보았습니다.
너무 멋지지 않나요??^^
오늘은 자율주행자동차가 어떻게 운행되는지 인공지능과 관련된 코딩을 해보았습니다.
햄스터봇을 이용하여 내가 명령한 대로 움직이는 모습을 보며 열심히 코딩하는 즐거운 시간이었습니다.
- 첨부파일
 KakaoTalk_20220906_180505198_01.jpg (크기: 1152453 bytes)
 KakaoTalk_20220906_181946250.jpg (크기: 416753 bytes)
 KakaoTalk_20220906_180505198_08.jpg (크기: 1317676 bytes)
 KakaoTalk_20220906_180505198_13.jpg (크기: 1377115 bytes)
 KakaoTalk_20220906_180505198_16.jpg (크기: 1423200 bytes)