Home > >
22.10.11 SMART교육_레진 트레이 제작(1)
작성자 : 조하나 | 작성일 : 22-11-01 21:54:27 | 조회수 : 136
첨부파일명:KakaoTalk_20221015_135726434.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221015_135726434_03.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221015_135726434_04.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221015_135726434_01.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221015_135726434_02.jpg


레이저가공기를 사용한 레진트레이 만들기 수업입니다.
레이저 가공기 사용을 위해 트레이 디자인을 하는데 노트북 사용이 어려우신 어르신들도 열심히~
다들 열정 가득한 수강생 분들입니다^^
- 첨부파일
 KakaoTalk_20221015_135726434.jpg (크기: 1289712 bytes)
 KakaoTalk_20221015_135726434_03.jpg (크기: 1338541 bytes)
 KakaoTalk_20221015_135726434_04.jpg (크기: 1463484 bytes)
 KakaoTalk_20221015_135726434_01.jpg (크기: 1458267 bytes)
 KakaoTalk_20221015_135726434_02.jpg (크기: 1265756 bytes)