Home > >
22.10.12 SMART교육_레진 트레이 제작(2)
작성자 : 조하나 | 작성일 : 22-11-01 21:59:47 | 조회수 : 486
첨부파일명:KakaoTalk_20221015_135726434_05.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221015_135726434_08.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221015_135726434_09.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221015_135726434_10.jpg


첨부파일명:KakaoTalk_20221015_135726434_11.jpg


레이저가공기를 이용해 아크릴을 절단하여 트레이를 만들고 레진공예를 통해 멋진 작품으로 변신~
- 첨부파일
 KakaoTalk_20221015_135726434_05.jpg (크기: 1153480 bytes)
 KakaoTalk_20221015_135726434_08.jpg (크기: 1250965 bytes)
 KakaoTalk_20221015_135726434_09.jpg (크기: 1357742 bytes)
 KakaoTalk_20221015_135726434_10.jpg (크기: 1127213 bytes)
 KakaoTalk_20221015_135726434_11.jpg (크기: 1100591 bytes)